8 FLOATING STONES OF PORCELAIN


Tillfällig platsspecifik installation i Sunds Grustag, 2017Allt som tillverkas står i relation till en plats förändring. Om du gräver ett hål bygger du ett berg. Under besök i Cornwalls kaolinindustri i södra England har jag upplevt hur mineralbrytningen format landskapet. Restmaterial som läggs på hög bildar alptoppar och gamla dagbrott omvandlas till sjöar. Genom att placera 8 flytande stenar i porslin i det nyligen avvecklade Sunds Grustag på Värmdö vill jag juxtapositionera en keramisk praktik och industrin bakom mineralbrytning för att föra tankarna till förhållandet mellan land use och materiell kultur.


Att vi nu troligtvis lever i en ny geologisk tidsålder som kallas antropocen, där den mänskliga påverkan på planeten går att spåra i ett nytt lager i jordskorpan har följt mig under arbetets gång. Våra gärningar får konsekvenser som går att läsa i sten.


Författaren och konstkritikern Lucy Lippard, som länge intresserat sig för Land Art har reflekterat kring begreppet Land Use som en mer träffsäker omskrivning av den konstnärliga rörelsen, där fokus ligger mer på vad en plats kan lära genom brukandet än vad vi ser när vi betraktar den som genom ett fönster. För mig är Land Use en talande beskrivning för konsthantverkets potentiella egenskaper och min egen keramiska praktik. Hur brukande och praktik kan ge ökad förståelse kring materialanvändningens samband i en materiell kultur. I mitt arbete är teori och kontextualisering inte nödgat textbaserad utan grundar sig i redan existerande fundament som industrier, mötet med närvarande människor och platsers förgänglighet och pånyttfödelse.


*Lucy Lippards bok "Undermining: A Wild Ride Through Land Use, Politics and the Changing West", 2014


.     .     .     .     .     .8 FLOATING STONES OF PORCELAIN


A temporary site-specific installation at Sunds Grustag, 2017.Everything made relates to the change of a place. If you dig a hole, you build a mountain. Through field studies made in Cornwall England I have experienced how china clay mining shapes the local landscape. Waste material creates mountain peaks and obsolete quarries transform into lakes. By placing '8 floating stones of porcelain' in the recently disused quarry Sunds Grustag at Värmdö, I want to juxtapose a ceramic practice and the mining industry and bring to mind the relationship between land use and material culture.


The knowledge that we probably are living in a new geological epoch, the Anthropocene, where the human impact on the planet can be traced as a new layer in earth's crust follows me in my work and throughout this project. Our deeds have consequences that can be read in stone. The author and art critic Lucy Lippard specialized in Land Art, has reflected upon the concept 'Land Use' as a  more accurate description, where the focus lies in what a place can learn through usage instead of what we see when we look at it as from a window. For me 'Land Use' is a telling description of the potential properties of craft and my own ceramic practice. How use and practice can provide an increased understanding of the connection between the use of materials in our (distanced) material culture.


Theory and contextualisation are not necessarily text-based in my work but are often based on already existing foundations such as industries, the encounter with present people, the transience and rebirth of places. Land use, the mother mountain, human presence and labour are the existential conditions of ceramics.The installation 8 Floating Stones of Porcelain was presented as one part of my masterwork with the thesis Taken Place, Taking Place. I 

*Lucy Lippards bok "Undermining: A Wild Ride Through Land Use, Politics and the Changing West", 2014